ਵਕੀਲ ਚੀਨ ਦੇ. ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ.


ਬੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਚੀਨ


ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ

ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜ ਬਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹੈ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ.

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ.

ਤਬਾਦਲਾ ਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਕਦ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੰਤਰ. ਉਚਿਤ ਦਾਨ ਲਈ ਵਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਿ ਕਤਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ. ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜਤਾਲ ਜ ਪੈਸੇ ਸੰਚਾਰ. ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ ਮਿੱਥੇ ਜ ਦੱਸੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ' ਤੇ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ.